chất nào sau đây là chất lưỡng tính

Câu hỏi:

19/02/2020 62,627

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lưỡng tính

D. Ca(HCO3)2.

Đáp án chủ yếu xác

Chất lưỡng tính là hóa học vừa vặn với tính axit vừa vặn với tính bazơ

=>Các hóa học lưỡng tính bao gồm : amino axit; muối bột cacbonat của amino, amin; oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, SnO, PbO, …); hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2 , Be(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2,…), muối bột của axit yếu hèn (NaHCO3, KHS, KHSO3,…)

=> Ca(HCO3)2 là hóa học lưỡng tính.

Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ đồ vật gửi hóa sau:

 C6H12O6glucozoXYT+CH3COOHC6H10O4 

Nhận xét nào là những hóa học X, Y, Z và T nhập sơ đồ vật bên trên là đúng?

A. Chất X ko tan nội địa.

B. Nhiệt phỏng sôi của T nhỏ rộng lớn sức nóng phỏng sôi của X.

C. Chất Y phản xạ với KHCO3 tạo nên khí CO2.

D. Chất T phản xạ được với Cu(OH)2 ở ĐK thường

Câu 2:

Phản ứng nào là tại đây ko thể xảy ra?

A. SO2 + hỗn hợp H2S.

B. SO2 + hỗn hợp NaOH.

C. SO2 + hỗn hợp nước Clo.

D. SO2 + hỗn hợp BaCl2.

Câu 3:

Chất nào là sau đây ko tan nhập nước?

A. Glyxin.

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

B. Saccarozơ.

C. Etylamin.

D. Tristearin.

Câu 4:

X với công thức phân tử là C3H6O2, với khả nắng và nóng phản xạ với Na và nhập cuộc được phản xạ tráng gương. Hiđrô hóa X nhận được Y, Y với năng lực hòa tan được Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh xao lam đặc thù. Công thức kết cấu của X là

A. HOCH2CHO

B. CH3CH2COOH.

C. CH3CH(OH)CHO.

D. CH3COCH2OH.

Câu 5:

Cho những hỗn hợp với nằm trong nồng độ: NaOH (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4), Ba(OH)2 (5). Giá trị pH của những hỗn hợp được bố trí theo hướng tang dần dần kể từ ngược sang trọng cần là:

A. (2), (3), (1), (4), (5).

B. (3), (2), (4), (5), (1).

C. (2), (3), (4), (1), (5).

D. (5), (1), (4), (2), (3).

Câu 6:

Cho những hóa học sau: KBr, KI, FeO, FeBr3, số hóa học bị lão hóa bởi vì H2SO4 quánh, rét là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét