cân bằng phương trình oxi hóa khửBài ghi chép Phương pháp, cơ hội thăng bằng phản xạ lão hóa khử với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Phương pháp, cơ hội thăng bằng phản xạ lão hóa khử.

Bạn đang xem: cân bằng phương trình oxi hóa khử

Phương pháp, cơ hội thăng bằng phản xạ lão hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Theo trình tự động 3 bước với nguyên vẹn tắc:

Tổng electron nhượng bộ = tổng electron nhận

Bước 1. Xác quyết định sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng vày electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra vô phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng vày electron, còn rất có thể thăng bằng phản xạ lão hóa – khử theo đòi cách thức tăng – hạn chế số lão hóa với nguyên vẹn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa hạn chế.

- Phản ứng lão hóa – khử còn rất có thể được thăng bằng theo đòi cách thức thăng vày ion – electron: khi này vẫn đáp ứng lý lẽ thăng vày electron tuy nhiên những thành phần cần được ghi chép ở dạng ion chính, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu vô phản xạ lão hóa – khử có không ít thành phần với số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì cần đáp ứng tỉ trọng số nguyên vẹn tử của những thành phần vô phân tử.

+ Chúng với mọi hóa học không giống nhau thì cần đáp ứng tỉ trọng số mol của những hóa học tê liệt theo đòi đề cho tới.

* Với thích hợp hóa học hữu cơ:

- Nếu thích hợp hóa học cơ học trước và sau phản xạ với cùng 1 group nguyên vẹn tử thay cho thay đổi và một số trong những group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi thăng bằng.

- Nếu thích hợp hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên thăng bằng theo đòi số lão hóa khoảng của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân vày phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng vày electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra vô phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp với H2O tham ô gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau thời điểm thăng bằng là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhì vế: tăng 2KOH vô vế cần, tăng H2O vô vế trái khoáy.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Xem thêm: chuyên đề lí 10 kết nối tri thức

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 thứu tự là:

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhì vế: tăng K2SO4 vô về phải; tăng 7H2SO4 vô vế trái khoáy → tăng 7H2O vô vế cần.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhì vế: tăng 2HNO3 vô vế trái khoáy trở nên 4HNO3, tăng 2H2O vô vế cần.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân vày phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhì vế: tăng 28 vô HNO3 ở vế trái khoáy, tăng 14H2O ở vế cần.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân vày phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số thăng bằng vô phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số thăng bằng là 15

Câu 6. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác quyết định thông số thăng bằng của KMnO4 vô phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Câu 8. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau vày cách thức thăng vày e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 10 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác quyết định loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác quyết định hóa học khử, hóa học lão hóa vô phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những nguyên vẹn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài xích tập luyện về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại thuộc tính với axit

Đã với điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng