c6h6 ra c6h5br

C6H6 + Br2→ C6H5Br + HBr là phản ứng khi cho benzen tác dụng với brom, với điều kiện nhiệt độ xúc tác bột sắt sẽ cho sản phẩm C6H5Br và có khí bromua thoát ra. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn cơ chế phản ứng.

1. Phản ứng Benzen tác dụng Brom 

C6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr

Bạn đang xem: c6h6 ra c6h5br

Tính chất hóa học của benzen

2. Điều kiện phản ứng C6H6 ra C6H5Br

Nhiệt độ, xúc tác: bột sắt

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra giữa C6H6 Br2

Màu của brom nhạt dần và thấy có khí hidro bromua (HBr) thoát ra

4. Tính chất hóa học của benzen 

4.1. Tính chất vật lý Benzen

Bezen là chất lỏng, không màu, có mùi thơm đặc trưng nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

4.2. Tính chất hóa học Benzen

Tính chất hóa học nổi bật của benzen là phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng oxi hóa. Và đây cũng là 3 tính chất hóa học phổ biến của các chất thuộc đồng đẳng benzen hoặc các hiđrocacbon thơm.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hay 666 hay 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen không làm mất màu dung dịch KMnO4.

Oxi hóa hoàn toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

5. Bài tập trắc nghiệm liên quan 

Câu 1: Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít

B. 61,6 lít

C. 224 lít

D. 308 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O

Mol 0,1 → 0,75

→Vkk = VO2/20% = (0,75.22,4)/20% = 84 (lit)

Câu 2. Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khi cho KMnO4 ở điều kiện thường vào lần lượt các ống nghiệm

Ống đựng axetilen và stiren làm nhạt màu KMnO4.

Ống đựng benzen không hiện tượng.

Cho tiếp 2 dung dịch axetilen và stiren vào dung dịch AgNO3/ NH3, đun nóng

Ống đựng axetilen có lớp Ag màu trắng xám

Ống đựng stiren không hiện tượng.

Câu 3. Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam.

B. 687,5 gam.

C. 454,0 gam.

D. 567,5 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C C6H5CH3 + 3HNO3  overset{H2SO4}{rightarrow}C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và giả thiết ta thấy khối lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = (230 . 80% . 227)/ 92 = 454 gam.

Câu 5. Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Chọn dãy hóa chất phù hợp để điều chế toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột sắt, Na

D. Tất cả đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ benzen có tính chất của hidrocacbon không no?

A. Phản ứng với dung dịch KMnO4

B. Phản ứng với brom khan có mặt bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C : C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 8. Benzen, strizen, naphtalen, chất nào bị oxi hóa với thuốc tím?

A. Cả ba chất

B. Striren

C. Naphtalen

D. Benzen và naphtalen

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 9. Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước Brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

A. nước brom mất màu, thu được chất lỏng đồng nhất

B. chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp: lớp có màu đỏ và lớp màu

C. chất lỏng trong ống nghiệm không thay đổi

D. nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước Brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

Câu 10. Benzen không có tính chất nào sau đây?

A. Cộng hidro trong điều kiện thích hợp tạo thành C6H12 

B. Cộng Clo tạo thành C6H6Cl

C. Thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử Brom (có mặt bột sắt) tạo thành brombenzen

D. Tác dụng với nước tạo thành C6H7OH

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 11. Trong không khí có một lượng benzen đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Đó là do

A. trong thành phần của xăng có một lượng benzen làm tăng chỉ số octan của xăng, benzen không cháy hết nên được phát thải vào không khí.

B. Do trong phản ứng cháy của xăng có một lượng benzen được tạo ra phản ứng của các thành phần trong xăng với nhau

C. do các sản phẩm cháy của xăng tác dụng với không khí sinh ra benzen

D. do một số loại cây tiết ra benzen phát thải vào không khí.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Trong không khí có một lượng benzen đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Đó là do trong thành phần của xăng có một lượng benzen làm tăng chỉ số octan của xăng, benzen không cháy hết nên được phát thải vào không khí.

Câu 12. Phản ứng benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có ánh sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 13. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Nhận định sai “Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan”.

Câu 14. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về stiren ?

A. Stiren tham gia phản ứng trùng hợp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất màu dung dịch Br2 .

D. Stiren là chất lỏng, không màu, không tan trong nước.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 15. Cho các nhận định sau:

(1) Dẫn khí etilen qua dung dịch brom có màu da cam, sau phản ứng dung dịch brom bị mất màu.

(2) Pentan không làm mất màu dung dịch KMnO4.

(3) Tất cả ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) Propilen cộng nước thu được sản phẩm chính ancol bậc II.

(5) Benzen làm mất màu dung dịch Br2 ở mọi điều kiện.

Số nhận định đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A (1) đúng

Phương trình hóa học: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

(2) đúng, vì pentan là ankan không làm mất màu dung dịch KMnO4.

(3) sai, chỉ có ank-1-in tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) đúng, vì propilen cộng nước thu được sản phẩm chính là ancol bậc II (theo quy tắc cộng Maccopnhicop).

Phương trình hóa học: CH2=CH-CH3 + H2Ooverset{t^{o},xt }{rightarrow}CH3-CH(OH)-CH3.

(5) sai, vì benzen không phản ứng với dung dịch Br2 ở mọi điều kiện, (chỉ phản ứng với brom khan khi có xúc tác Fe, to).

⟹ Có tất cả 3 nhận định đúng.

Câu 16. Cho các phát biểu sau:

(1) Nhỏ vài giọt dung dịch nước Br2 vào phenol thấy dung dịch brom nhạt màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3, to)bằng một lượng vừa đủ hidro thu được eten.

(3) Để phân biệt but-2-en và but-2-in ta có thể sử dụng dung dịch AgNO3/NH3

(4) Trong công nghiệp có thể điều chế axit axetic bằng cách oxi hóa rượu etylic.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (1) Nhỏ vài giọt dung dịch nước Br2 vào phenol thấy dung dịch brom nhạt màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3,to)bằng một lượng vừa đủ hidro thu được eten.

(4) Trong công nghiệp có thể điều chế axit axetic bằng cách oxi hóa rượu etylic.

Câu 17. Có các lọ đựng hóa chất riêng rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó ?

A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch H2SO4.

C. dung dịch HCl.

D. phenolphtalein.

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C