bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

Bạn đang xem: bằng chứng quan trọng nhất thể hiện nguồn gốc chung của sinh giới là

Bằng hội chứng này sau đấy là dẫn chứng cần thiết nhất thể hiện tại xuất xứ cộng đồng của sinh giới?

A. phẳng phiu hội chứng địa lý sinh học tập.

B. phẳng phiu hội chứng giải phẩu học tập đối chiếu.

C. phẳng phiu hội chứng phôi sinh học tập.

D. phẳng phiu hội chứng tế bào học tập và sinh học tập phân tử. 

Đáp án D

Xem thêm: công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây

Trong những dẫn chứng tiến bộ hóa rằng bên trên thì tế bào học tập và sinh học tập phân tử là dẫn chứng cần thiết với mức độ thuyết phục nhất thể hiện tại xuất xứ cộng đồng của sinh giới. Tất cả những loại loại vật đều phải sở hữu cấu trúc kể từ tế bào, tế bào là đơn vị chức năng tính năng của từng khung hình. Mọi loại đều phải sở hữu vật hóa học DT là ADN, ADN của từng loại đều phải sở hữu cấu tạo bám theo qui định tương đương nhau. Prôtêin của từng loại đều được cấu trúc kể từ những đơn phân là axit amin.
→ Đáp án D.

Giới hạn vô tận sai r tế bào học tập và sinh học tập phân tử là dẫn chứng cần thiết nhất thể hiện tại xuất xứ cộng đồng của sinh giới

. 19/06/2018

Vê Tê - chỉ mất hóa thạch là dẫn chứng tiến bộ hóa trực tiếp
- dẫn chứng loại gián tiếp: phẫu thuật học tập đối chiếu, phôi sinh học tập đối chiếu, địa lý sinh học tập, tế bào học tập, sinh học tập phân tử

. 09/04/2018

NGỐ NGÁO câu này là bằng chứng trực tiếp chứ nhỉ

. 09/04/2018