bài tập về both and either or neither nor có đáp án

4.5/5 - (4 votes)

Both and/ either or/ neither nor đều là những cấu trúc câu dùng để nói đến hai đối tượng cùng một lúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết phân biệt khi nào chúng. Vậy hãy cùng Trung tâm gia sư WElearn tìm hiểu và thực hành với bài tập về both and either or neither nor nhé.

Bạn đang xem: bài tập về both and either or neither nor có đáp án

>>>> Xem thêm: Gia Sư Tiếng Anh

1. Nghĩa của Both and/ Either or/ Neither nor

Trước tiên, để hiểu rõ hơn về các cấu trúc này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nghĩa của chúng nhé.

Ở đây, chúng mình dùng hai đối tượng A và B để giải thích giúp bạn dễ hiểu hơn:

 • Both A and B: Cả A và B .
 • Either A or B: Hoặc A, hoặc B (lựa chọn A hoặc B đều được). Đi kèm theo với động từ số ít ở dạng khẳng định, thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
 • Neither A nor B: Không A, cũng không B (không lựa chọn cái nào trong A và B). Là dạng phủ định của “both” và đi kèm với một động từ số ít ở thể khẳng định.

2. Both and trong bộ 3 công thức Both and/ Either or/ Neither nor

Giờ thì bắt tay vào tìm hiểu cấu trúc câu Both…and nào.

2.1. Cấu trúc

S + V + BOTH + danh từ/ tính từ + AND + danh từ/ tính từ. 

Ví dụ:

 • This book is both informative and interesting. (Cuốn sách này vừa bổ ích vừa thú vị)
 • They want to drink both orange juice and coffee. (Họ muốn uống cả nước cam và cà phê).

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, both cũng có thể đúng đầu để làm chủ ngữ. Khi đó, công thức là:

BOTH + danh từ 1 + AND + danh từ 2 + Động từ (chia ở số nhiều)

Ví dụ:

 • Both John and Tony like playing football. (Cả John và Tony đều thích chơi đá banh)
 • Both Tom and Jane are playing tennis. (Cả Tom và Jane đều đang chơi tennis)
Cấu trúc câu Both...and
Cấu trúc câu Both…and

2.2. Cách dùng

Vậy, both…and được dùng để làm gì? Dùng trong ngữ cảnh nào? Mình cùng khám phá nhé.

 • Both..and là một liên từ. Dùng để nối 2 câu lại với nhau, giúp câu văn trở nên gọn gàng hơn nhưng vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ thay vì viết: She eats apple. She eats banana. Bạn có thể viết: She eats both apple and banana.

 • Dùng both…and khi muốn nhấn mạnh vào số lượng (từ 2 trở lên ).
 • Both…and có thể đứng ở đầu câu hoặc đứng sau động từ chính của câu.

2.3. Viết lại câu

Trong các bài tập viết lại câu, có thể đề bài sẽ yêu cầu bạn đổi từ câu có sử dụng cấu trúc both and sang một cấu trúc khác và ngược lại. Cùng mình xem công thức chung của chúng là gì nhé.

2.3.1. Cấu trúc NOT ONLY – BUT ALSO

S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + And + N/NP

Ví dụ:

Bình is not only handsome but also intelligent. (Bình không những đẹp trai mà còn thông minh.)

Bình is both handsome and intelligent. (Bình vừa đẹp trai vừa thông minh)

2.3.2. Cấu trúc AS WELL AS

S + V + N/NP + as well as + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + And + N/NP

Ví dụ:

This solution brings both benefits and drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả lợi ích lẫn bất lợi)

This solution brings benefits as well as drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả lợi ích cũng như bất lợi)

2.3.3. Nối hai câu lại thành một câu cùng nghĩa

Ở dạng này, both..and đóng vai trò là một liên từ (như mình đã nói ở phần 2.2) để nối hai câu lại với nhau.

Ví dụ:

Lan likes reading. Lan likes listening to music.

Lan likes both reading and listening to music.

3. Either or trong bộ 3 công thức Both and/ Either or/ Neither nor

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc câu either or nhé.

Xem thêm: this film is more interesting than that one

3.1. Cấu trúc

Either Nor N+ V(chia theo N2)

Ví dụ:  

 • Either John or Bill is going to the cinema today. (Hôm nay, hoặc John hoặc là Bill sẽ đến rạp chiếu phim).
 • Either John or his friends are going to visit Hoa today. (Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến thăm Hoa).

Ngoài ra, either…or còn có thể đi cùng với các mệnh đề, cụm từ hoặc cặp từ có chức năng ngữ pháp tương đương nhau.

Ví dụ

 • She must be either upset or sad. (Cô ấy có lẽ hoặc là bị thất vọng hoặc là buồn).
 • Jane either learns Frence or goes to the supermarket to buy something. (Jane hoặc ra học tiếng Pháp hoặc đi siêu thị mua một vài thứ).
 • Either I go swimming or I play soccer. (Hoặc là tôi đi bơi, hoặc là tôi chơi đá banh.)
 • She eats either bread or noodles for breakfast. (Cô ấy thường ăn sáng bằng bánh mì hoặc phở.)
Cấu trúc câu either...or
Cấu trúc câu either…or

3.2. Cách dùng

Dùng để diễn tả sự thay thế hoặc sự chọn lựa giữa hai thứ hay nhiều thứ.

Động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

3.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài thường cho 2 câu ở cùng mệnh đề khẳng định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn chỉnh với cấu trúc câu either…or

Ví dụ:

He could go to school by bicycle. He could also go to school on foot.

He could go to school either by bicycle or on foot.

4. Neither or trong bộ 3 công thức Both and/ Either or/ Neither nor

4.1. Cấu trúc

Neither Nnor N+ V(chia theo N2)

Ví dụ

 • Neither the girls nor Carmen has seen this movie before. (Cả những cô bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây).
 • Neither John nor Peter wants to leave there. (Cả John và Peter đều muốn rời khỏi đó).

Giống either or, neither…nor cũng có thể kết hợp với các mệnh đề, cụm từ hoặc các cặp từ có chức năng ngữ pháp tương đương nhau.

Ví dụ:

 • This film is neither interesting nor fancy. (Bộ phim này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn).
 • They neither drinks wine nor beer. (Họ không uống rượu mà cũng uống bia).
 • Neither he wants to go the restaurant nor I want to go there. (Anh ấy không muốn đến nhà hàng mà tôi cũng không muốn đến đó).
 • I drink neither lemon juice nor orange juice . (Tôi không uống nước chanh cũng không nước cam).
Cấu trúc câu Neither...nor
Cấu trúc câu Neither…nor

4.2. Cách dùng

Được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 hay nhiều đối tượng được nhắc đến.

Giống như either…or, với neither nor, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

4.3. Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài thường cho 2 câu ở cùng mệnh đề phủ định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn chỉnh với cấu trúc câu neither…nor

Ví dụ:

John doesn’t like cats. I don’t like cats.

Neither John nor I like cats.

5. Phân biệt Both and/ Either or/ Neither or

Chắc hẳn có nhiều bạn vẫn còn lấn cấn, không biết cách phân biệt Both and/ Either or/ Neither or. Đừng lo, WElearn sẽ giúp các bạn.

Giống nhau: 

 • Đều dùng để chỉ số lượng từ 2 trở lên.
 • Đều dùng với vai trò là 1 liên từ, đại từ.

Khác nhau: 

 • Sau both…and, động từ được chia ở dạng số nhiều
 • Sau either…or và neither…nor, động từ được chia theo chủ từ đứng ngay sau or/nor
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither nor
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither nor

Ví dụ:

 • Neither John nor his friends are going to the cinema. (John và các bạn anh ấy đều không dự định đi xem phim).
 • Both Lan and Hoa are going to the cinema. (Cả Lan và Hoa đều dự định đi xem phim).

Ngoài ra, chúng còn khác nhau về nghĩa

 • Both…and: nghĩa là “cả hai”, “đều”, hoặc “… vừa…vừa…”
 • Either …or: nghĩa là chỉ chọn 1 trong 2 sự vật hiện tượng được đề cập đến.
 • Neither…nor: nghĩa là không chọn cái nào trong 2 sự vật hiện tượng được đề cập đến. Nó ngược nghĩa với both…and

6. Bài tập Both and/ Either or/ Neither or

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc both and /neither … nor … /either … or …

 1. Thu was late. So was Xuân.
 2. He didn’t learn English and he didn’t play games .
 3. Jande is on holiday and so is Sam.
 4. John hasn’t got a bicycle. Peter hasn’t got one either.
 5. Janny doesn’t read book and he doesn’t read newspapers.
 6. It was a boring film. It was long too.
 7. Is that his name Brian? Or is it Robert? It’s one of the two.
 8. I’m not in Ho Chi Minh city. I’m not in Ha Noi city.
 9. She can leave England today or she can leave England tomorrow – whichever you prefer.

Bài 2: Điền từ đúng vào chỗ trống: BOTH – AND / EITHER – OR / NEITHER – OR

 1. Lastweek, I played _______ volleyball and badminton. 
 2. I love this house. It is _______ convenient ______ cheap. 
 3. My parents want to eat _______ fish or meat. 
 4. ________ my father nor my mother is a teacher.
 5. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like_____of them.
 6. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team
 7. _______ Lina_______ Chris will go there. Just ask one of them.
 8. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.
 9. I need _______ my father help _______ my sister help. I can do it all alone.
 10.  He felt_______ stress________tired. 

Đáp án

Bài 1:

 1. Both Thu and Xuân were late.
 2. He neither learned English nor played games.
 3. Both Jande and Sam are on holiday.
 4. Neither John nor Peter has got a bicycle.
 5. Janny neither reads book TV nor reads newspapers.
 6. The film was both boring and long.
 7. His name is either Brian or Robert.
 8. I’m neither Ho Chi Minh city nor Ha Noi city
 9. She can leave England either today or tomorrow.

Bài 2:

 1. both
 2. both…and
 3. either 
 4. neither
 5. both
 6. either…or
 7. both…and
 8. either…or
 9. neither…nor
 10. both…and… 

Như vậy, với công thức, ví dụ và bài tập rõ ràng, WElearn mong có thể giúp bạn giải đáp được những thắc mắc bấy lâu nay về công thức both and/ either or/ neither nor. Chúc bạn thành công nhé!

Xem thêm những công thức khác trong tiếng Anh:

Xem thêm: công thức tính cường độ điện trường

 • Công Thức Thì Hiện Tại Đơn Lớp 6 Và Bài Tập Chi Tiết
 • Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất (Có Phiên Âm)
 • Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Với Tobe Đầy Đủ Nhất