bài tập thì tương lai đơn lớp 7

Trong công tác giờ Anh lớp 6, những em học viên đang được thích nghi với những công ty điểm ngữ pháp mới mẻ, vô cơ đem thì sau này đơn (Future Simple tense) – một trong những 12 thì cần thiết cấu trở nên giờ Anh tiến bộ, và tiếp tục hội ngộ thì này vô công tác giờ Anh lớp 7. Với nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, chào những em nằm trong IELTS Cấp tốc khối hệ thống lại về cấu hình Thì sau này đơn và thực hiện các bài tập dượt thì sau này đơn lớp 7 nhỏ sau đây nhằm ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức nhé!

Bài tập dượt thì sau này đơn lớp 7

Tổng quan liêu về Thì sau này đơn

Cấu trúc

Bạn đang xem: bài tập thì tương lai đơn lớp 7

Câu khẳng định: S  +  will + V-infinitive

E.g.: We will see what we can vì thế đồ sộ help you. (Chúng tôi tiếp tục coi những gì Cửa Hàng chúng tôi rất có thể thực hiện để giúp đỡ các bạn.)

Câu phủ định: S +  wil not/ won’t + V-infinitive

E.g.: People will not go đồ sộ Jupiter before 22nd century. (Con người sẽ không còn thể cho tới sao Mộc trước thế kỉ 22.)

Câu nghi kị vấn: Will/ Won’t + S + V-infinitive?

E.g.: Will you turn on the fan? (Bạn rất có thể nhảy quạt được không?)

Câu căn vặn với kể từ nhằm hỏi: Wh- questions + will/ won’t + S + V-infinitive?

E.g.: Who will you meet at the airport? (Bạn tiếp tục bắt gặp ai ở Sảnh bay?)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết

Thì sau này đơn (Future Simple tense) được sử dụng Khi tớ muốn:

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt một đưa ra quyết định bên trên thời khắc trình bày, không tồn tại kết hoạchHold on. I’ll get a pen. (Chờ chút. Tôi tiếp tục lấy một chiếc cây viết.)
I miss her. I will go đồ sộ her house đồ sộ see her. (Tôi lưu giữ cô ấy. Tôi sẽ tới mái ấm bắt gặp cô ấy)
Đưa rời khỏi điều đòi hỏi, ý kiến đề xuất, điều mờiWill you open the door? 
→ điều đòi hỏi.(Anh xuất hiện canh ty tôi được không?) 
Will you go đồ sộ this các buổi party tonight? 
→ điều mời(Bạn sẽ tới buổi tiệc tối ni chứ?)
Diễn đạt Dự kiến không tồn tại căn cứPeople will not go đồ sộ Jupiter before the 22nd century. (Con người sẽ không còn thể cho tới sao Mộc trước thế kỉ 22. )
I think people will not use computers after the 25th century. (Tôi nghĩ về người xem sẽ không còn dùng PC sau thế kỷ 25.)

Ta phân biệt Thì sau này đơn với những tín hiệu sau:

Trạng kể từ chỉ thời gian– in  +  thời gian: vô … nữa (in 2 minutes: vô 2 phút nữa)
– tomorrow: ngày mai
– Next day: ngày hôm tới
– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới
Động kể từ chỉ tài năng tiếp tục xảy ra– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho tới là
– perhaps: đem lẽ– probably: đem lẽ
– promise: hứa

EX: Wait for mạ. I’ll be there in 5 minutes! (Hãy ngóng tôi. Tôi sẽ tới vô 5 phút!)

Maybe she will go to London next month. (Có thể cô ấy tiếp tục cho tới Luân Đôn vô mon sau.)

I think it will rain soon. (Tôi nghĩ về trời tiếp tục sớm mưa thôi.)

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

They promise me that they will come(Họ hứa với tôi rằng chúng ta sẽ tới.)

Bài tập dượt Thì sau này đơn lớp 7

công thức thì sau này đơn

Bài 1: Supply the correct word size using the Future Simple

 1. I’m afraid she _____________________ (not / be) able đồ sộ come đồ sộ the các buổi party.
 2. Because of the bad weather, the music show _____________ (not / take) place at 7 pm.
 3. I __________ (not /clean) this room.
 4. If it does not rain, we ___________________ (go) đồ sộ climb the mountain.
 5. I guess, he ________________ (not / pass) the exam.
 6. Because of the traffic jam. I_________ (not / take) the bus at 7 am.
 7. He _________________ (not / buy) this suit, because it not suitable with him.
 8. My little boy ___________ (not / eat) the soup.
 9. I think it ___________ (not / snow) tomorrow.
 10. It’s 9 pm. We ___________________ (not / wait) for John.

Bài 2: Complete these sentences

 1. We ____________ (do) this together.
 2. Next year ____________ (be) very exciting.
 3. People ____________ (invent) new things.
 4. I ____________ (be) in Rome next week.
 5. John ___________ (be) very pleased.
 6. Wait, I ____________ (do) this.
 7. We ____________ (catch) him.
 8. They ____________ (probably finish) tomorrow.
 9. You ____________ (find) your bag.
 10. Bonnie ____________ (like) you.

Bài 3: Fill in the blank with the correct word size, using Future Simple

 1. Where ________ we ________ tomorrow? (to meet)
 2. I ________ next month. (to get married)
 3. ________ they ________ a new xế hộp next year? (to buy)
 4. Sindy ________ đồ sộ the các buổi party without mạ. (not / đồ sộ go)
 5. ________ he ________me this book? (to lend)
 6. When ________ you ________ a new job? (to start)
 7. We ________ him tomorrow. (to call)
 8. Rachel ________ a cake for us? (to bake)
 9. They ________ next week. (to move)
 10. What ________ you ________for dinner? (to cook)

Bài 4:  Choose the correct answer

 1. He _____ arrive on time. I think so sánh.
 •  will
 •  is
 •  not
 1. Will your folks _____ before Tuesday?
 •  leaving
 •  leave
 •  leaves
 1. We _____ get there until after dark.
 •  will
 •  won’t
 •  will’nt
 1. We will _____ what your father says.
 •  see
 •  to see
 •  seeing
 1. I don’t ________ go swimming today.
 •  think I
 •  think I’ll
 •  thinking
 1. It ________ tomorrow.
 •  will snow
 •  snows
 •  is snowing
 1. We won’t ________ until we get there.
 •  knowing
 •  have know
 •  know
 1. I ________ back before Friday.
 •  ‘ll be
 •  will
 •  am being
 1. Will you _____ at the rehearsal on Saturday?
 •  go
 •  be
 •  have

10. I’m going đồ sộ the grocery store. I think _____ buy a turkey.

 •  I’ve
 •  I’ll
 •  I’d

Bài 5: Put the verbs into the correct size (Future Simple)

 1. You (be) _____  very happy.
 2. You (get) _____  a lot of money.
 3. You (buy) _____  a beautiful house.
 4. Your friends (envy) _____  you.
 5. You (meet) _____ a beautiful girl.
 6. You (marry) _____ her.
 7. You and your wife (travel) _____ around the world.
 8. People (serve) _____ you.
 9. They (not/refuse) _____ _____ đồ sộ make you happy.
 10. But all this (happen / only) _____ _____ when you are 70 years old.

Đáp án

Bài 1

 1. won’t be   
 2. won’t take
 3. won’t clean
 4. will go
 5. won’t pass
 6. won’t take
 7. won’t buy
 8. won’t eat 
 9. won’t snow
 10. won’t wait.

Bài 2

 1. Will do
 2. Will be
 3. Will invent
 4. Will be 
 5. Will be
 6. Will do
 7. Will catch
 8. Will probably finish
 9. Will find
 10. Will like

Bài 3

 1. Will – meet
 2. Will get married
 3. Will – buy
 4. Will not go
 5. Will – lend
 6. Will – start
 7. Will call
 8. Will – bake
 9. will move
 10. Will – cook

Bài 4

 1. will
 2. leave
 3. won’t
 4. see
 5. think I’ll
 6. will snow
 7. know
 8. ‘ll be
 9. be
 10. I’ll

Bài 5

 1. You will be/’ll be very happy.
 2. You will get/’ll get a lot of money.
 3. You will buy/’ll buy a beautiful house.
 4. Your friends will envy/’ll envy you.
 5. You will meet/’ll meet a beautiful woman.
 6. You will marry/’ll marry her.
 7. You and your wife will travel/’ll travel around the world.
 8. People will serve/’ll serve you.
 9. They will not refuse/won’t refuse to make you happy.
 10. But all this will only happen/’ll only happen when you are 70 years old.

Hy vọng với phần kỹ năng và kiến thức cũng giống như các Bài tập dượt thì sau này đơn lớp 7, IELTS Cấp tốc đã canh ty những em học viên gia tăng lại kỹ năng và kiến thức kể từ lớp 6 và nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng thì này vô công tác giờ Anh lớp 7. Chúc những em học tập thiệt tốt!

Xem thêm: nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long là