bài tập câu điều kiện loại 1

Câu ĐK loại 1 được dùng khôn xiết thịnh hành nhập giờ Anh tiếp xúc mỗi ngày, cũng giống như những bài xích đua viết lách. Cùng ôn tập luyện lại điểm ngữ pháp này qua loa bài xích tổ hợp các bài tập câu điều kiện loại 1 sau trên đây nhé!

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1

1. Tổng quan lại câu ĐK loại 1

1.1 Cấu trúc 

Câu ĐK loại 1 được dùng khi ham muốn nói đến việc một vụ việc nào là cơ hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc nhập sau này bên dưới một ĐK chắc chắn. Cấu trúc câu ĐK loại 1 bao gồm đem nhì mệnh đề: một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu. 

Cấu trúc: If + S + V (present simple), S + will + V

Ví dụ:

 • If you talk lượt thích that, I will tell Mom what you did. 
 • If Hoa comes here, her friends will help her with her homework.

Lưu ý:

- cũng có thể hòn đảo ngược trật tự nhằm mệnh đề “if” đứng sau mệnh đề chủ yếu, ko cần thiết vết phẩy. (Ví dụ: I will tell mom what you did if you talk lượt thích that.)

null

1.2 Cách dùng

 • Mệnh đề chủ yếu người sử dụng “may” hoặc “might” nhằm nói đến việc sự khiếu nại nhập sau này hoàn toàn có thể xẩy ra, tuy nhiên ko chắc chắn rằng. 

Ví dụ: If it’s a rainy day tomorrow, we might stay at home page vĩ đại watch TV. 

 • Có thể thay cho ‘will’ vì thế ‘be going to’ nhập mệnh đề chủ yếu nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề một thành quả chắc chắn rằng.

Ví dụ: I’m going vĩ đại pay you 10$ if you help bầm fix the AC.

 • Cấu trúc Unless (Nếu không… thì…) 

Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V-inf + O.

= If + S + doesn't/don’t + V, S + will (not) + V-inf + O.

Ví dụ: 

Unless you talk lượt thích that, I won’t tell Mom what you did. = If you don’t talk lượt thích that, I won’t tell Mom what you did.

 • Có thể người sử dụng thì lúc này đơn ở cả nhì mệnh đề khi ham muốn thưa một hành vi tiếp tục sau đó 1 hành vi khác:

Ví dụ: If she earns any money, she save it for a long term. (Nếu cô ấy tìm kiếm được đồng nào là thì ngay lập tức dành riêng tiết kiệm chi phí.)

 • Có thể thay cho “will” vì thế “can” thể hiện tại sự đồng ý, được cho phép. 

Ví dụ:  If it’s sunny tomorrow, we can go on a picnic in the park. 

 • Mang ý khuyên nhủ nhủ, khêu gợi ý với “should” ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you want vĩ đại pass the final exam, you should focus on studying. 

 • Với câu khẩu lệnh, hoàn toàn có thể giản lược ngôi nhà ngữ ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you are thirsty, please drink that juice. 

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

=> CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

null

1.3 Biến thể câu ĐK loại 1

a. Biến thể mệnh đề if

 • Sự việc đang được xẩy ra nhập tương lai: 

If + thì lúc này tiếp tục,  S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you are cooking dinner, I will help you answer the phone. 

 • Sự việc ko chắc chắn về thời gian: 

If + thì lúc này triển khai xong, S + thì sau này đơn

Ví dụ: If you has written the letter, I will send it. 

b. Biến thể mệnh đề chính

 • Nhấn mạnh tính tiếp tục hoặc triển khai xong sự việc: 

If + thì lúc này đơn, S + thì sau này tiếp diễn/ sau này trả thành

Ví dụ: If we start our meeting now, we will have finished by 10AM. (Nếu chính thức cuộc họp giờ đây thì tất cả chúng ta tiếp tục triển khai xong hoàn thành trước 10 giờ.)

 • Câu mệnh lệnh: If + thì lúc này đơn, (don’t) V-inf

Ví dụ: If you don’t clean the house, don’t go out! (Nếu ko dọn ngôi nhà thì con cái ko được ra bên ngoài.)

 • Câu khuyên nhủ nhủ, đề nghị:

If + thì lúc này đơn, S + should/must/have to/… + V-inf

Ví dụ: If you don’t feel good, you should stay at home page. (Nếu các bạn ko cảm nhận thấy ổn định, chúng ta nên ngủ trong nhà.)

1.4 Đảo ngữ câu ĐK loại 1

Cấu trúc: SHOULD + S + (not) + V-inf, (S + will/can/might/…) + V-inf

Ví dụ: If Lan comes, tell her vĩ đại help you with homework. (Nếu Lan cho tới, hãy thưa cô ấy canh ty cậu thực hiện bài xích tập luyện.)

=> Should Lan come, tell her vĩ đại help you with homework.

2. Các dạng bài xích tập luyện về câu ĐK loại 1

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 - bài xích 1. Điền kể từ tương thích nhập địa điểm trống

1. If I ______(go) out tonight, Anna ______(stay) at home page with my mom. 

2. If we ______(stay) up late, we ______(be) exhausted tomorrow morning.

3. If I ______(not meet) him at 7AM, I ______(phone) him immediately.

4. If Mary ______(come), my mom ______(be) extremely happy.

5. If you ______(continue) staying here, you ______(be) late for school.

6. If we ______(go) on holiday this winter, we ______(visit) Osaka.

7. If it ______(rain) too much, my dad ______(stay) at home page.

8. If the child ______(eat) all the candies, she ______(feel) sick.

9. If my parents ______(want) vĩ đại go out, I ______(not cook) for dinner.

10. The coffee ______(taste) so sánh bitter unless you ______(add) the milk.

11. The team ______(not win) the match unless John ______(play) with them.

12. If the weather ______(be) nice tomorrow, our family ______(have) a picnic.

13. She ______(be) delighted if her brother______(get) married.

14. If it ______(rain), they ______(cancel) the football match.

15. If she ______(get) a promotion, she______(buy) a big house.

16. If Jack ______(be) late, we ______(go) without him.

17. If you ______(ask) more nicely, I ______(buy) you a snack.

18. I ______(come) vĩ đại the buổi tiệc nhỏ early if I ______(not have) anything else vĩ đại tự.

19. Sam ______(buy) a new TV if he ______(have) enough money.

20. Unless you ______(come) with bầm, I ______(not go) vĩ đại Sara’s birthday buổi tiệc nhỏ.

21. If Linh ______(forget) doing homework, she ______(get) a low mark.

22. If we ______(recycle) more, the environment ______(be) better.

23. Unless that dress ______(be) so sánh expensive, I ______(buy) it.

24. Unless we ______(wear) coats, we ______(feel) cold.

25. If Helen ______(earn) more money, she ______(fly) vĩ đại Canada.

26. If we ______(travel) vĩ đại Tokyo, we ______(visit) the art galleries.

27. If you ______ wear sandals when climbing, you ______(slip) on the rocks.

28. If Rita ______(finish) her homework, the teacher ______(give) her a high mark.

29. If the ______(go) vĩ đại the bar, they ______(listen) vĩ đại loud music.

30. If you ______(wait) a minute, I  ______(ask) my parents vĩ đại go out.

Đáp án:

1. go – will stay

2. stay – will be

3. don’t meet – will phone

4. comes – will be

5. continue – will be

6. go – will visit

7. rains – will stay

8. eats – will feel

9. want – will not cook

10. will taste – add

11. won’t win – plays

12. is – will have

13. will be – gets

14. rains – will cancel

15. gets – will buy

16. is – will go

17. asks – will buy

18. will come – don’t have

19. will buy – has

20. come – won’t go

21. forgets – will get

22. recycle – will be

23. is – will buy

24. wear – will feel

25. earns – will fly

26. travel – will visit

27. wear – will slip

28. forgets – will give

29. go – will listen

30. wait – will ask 

Xem thêm: 

=> ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

Bài tập luyện câu ĐK loại 1- Bài 2. Chọn đáp án đích thị trong những câu sau

1. ______they (be) happy if Kai ______(do) that?

A. Will be – does

B. Will they be – do

C. Are they – will do

2. Unless Suzy ______(start) now, she ______(not finish) the project on time.

A. start – won’t finish

B. will start – don’t finish

C. starts – won’t finish

3. Your mother ______(smile) happily if you ______(give) her some beautiful flowers.

A. smiles – give

B. will smile – give

C. will smile – gives

4. Peter ______(take) a xe taxi vĩ đại get home page if it ______(rain).

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

A. will take – rains

B. takes – rains

C. takes – will rain

5. If he ______(go) vĩ đại the pub, he ______(come across) some old friends.

A. go – will come across

B. goes – comes across

C. goes – will come across

6. The meeting ______(begin) as soon as all of them ______(be) ready.

A. will begin – are

B. will begin – will be

C. begins – are

7. If my brother ______(study abroad), I ______(feel) happy for him.

A. studies abroad – feel

B. studies abroad – will feel

C. study abroad – will feel

8. If Suran ______(go) vĩ đại the supermarket, she ______(buy) some tomatoes.

A. will go – buy

B. goes – will buy

C. go – buy

9. His parents ______(be) upset if he ______(smoke).

A. won’t be upset – smokes

B. are – will smoke

C. will be – smokes

10. If you ______(be) thirsty, ______(drink) some grape juice.

A. are – will drink

B. will be – drink

C. are – drink

11. What ______(happen) if you ______(not go) vĩ đại school on time?

A. happen – won’t go

B. will happen – don’t go

C. will happen – doesn’t go

12. Unless Lam ______(hurry up), he ______(be) late for work.

A. won’t hurry up – will be

B. don’t hurry up – will be

C. hurries up – will be

13. If you ______(keep) eating too much, you ______(be) getting fat.

A. keep – will be

B. keep – are

C. will keep – are

14. San ______(not know) the secret unless you ______(tell) him.

A. don’t know – tell

B. won’t know – tell

C. won’t know – tells

15. If Kamy ______(get) a haircut, she ______(look) much better.

A. gets – look

B. will get – looks

C. gets – will look

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. B

12. C

13. A

14. B

15. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 - Bài 3. Viết lại những câu sau ko thay đổi nghĩa

1. If you don’t cook dinner, you will be hungry tonight.

2. I will feel bored if Lily and Aike don't come vĩ đại the buổi tiệc nhỏ with bầm.

3. We won’t invite them if they don't apologize.

4. The baby will cry louder if his mom doesn't give him some toys.

5. If Keiko doesn’t promise vĩ đại get home page early, her father will get angry.

6. If we don’t prepare a map, we will be lost soon.

7. If Mary doesn’t save enough money, she won’t buy that house.

8. You can’t get a handsome salary if you don’t have an IELTS degree.

9. If you don’t eat less, you can’t avoid weight gain.

10. If he doesn’t learn English, he can’t transcript those English books.

Đáp án:

1. Unless you cook dinner, you will be hungry tonight.

2. I will feel bored unless Lily and Aike come vĩ đại the buổi tiệc nhỏ with bầm.

3. We won’t invite them unless they apologize.

4. The baby will cry louder unless his mom gives him some toys.

5. Unless Keiko promises vĩ đại get home page early, her father won’t get angry.

6. Unless we prepare a map, we will be lost soon.

7. Unless Mary saves enough money, she won’t buy that house.

8. You can’t get a handsome salary unless you have an IELTS degree.

9. Unless you eat less, you can’t avoid weight gain.

10. Unless he learns English, he can’t transcript those English books.

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 - Bài 4. Viết lại câu với kể từ mang đến sẵn

1. If / we / not / go shopping / by 7 p.m. / the store / be / closed.

2. If Kaori / not be / ready / by 9 a.m. / her friend / go / without her.

3. If / you / send / your brother / this gift/ it / come / vĩ đại / him / tomorrow.

4. David / get / a / high-paying / job / if / he / tự / well / in / interview.

5. Alita / miss / the flight / if she / not / be / in a hurry.

6. He / remember / the skills / better / if / he / practice / frequently.

7. If / it / rain / the match / be/ postponed.

8. You / not be able vĩ đại sleep / if / you play / this horror game.

9. I / go / shopping / with / Jim / if / I / have / không tính tiền time.

10. If / you / be / hungry / eat / cake / in / fridge.

Đáp án:

1. If we don’t go shopping by 7 p.m, the store will be closed.

2. If Kaori isn’t ready by 9 a.m., her friend will go without her.

3. If you send your brother this gift, it will come vĩ đại him tomorrow.

4. David will get a high-paying job if he does well in the interview.

5. Alita will miss the flight if she is not in a hurry.

6. He will remember the skills better if he practices frequently.

7. If it rains, the match will be postponed.

8. You won’t be able vĩ đại sleep if you play this horror game.

9. I will go shopping with Jim if I have more không tính tiền time.

10. If you are hungry, eat cake in the fridge.

Trên đó là phần tóm lược kiến thức và kỹ năng và những loại bài tập câu điều kiện loại 1 để những bạn cũng có thể ôn tập luyện và ghi lưu giữ cấu hình, cách sử dụng điểm ngữ pháp này một cơ hội hiệu suất cao. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: this film is more interesting than that one