as she did so her parents became

Câu hỏi:

31/05/2020 41,150

Bạn đang xem: as she did so her parents became

Choose the best option to lớn complete the sentence.

As she did ví, her parents became ...............

D. angrier and angrier

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Become + ADJ (so sánh hơn): trở thành …..

Dịch: Khi cô thực hiện vì vậy, phụ vương u cô vẫn trở thành càng ngày càng tức dỗi rộng lớn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

His house is ............... mine.

A. twice as big as

B. as twice big as

C. as two times big as

D. as big as twice

Câu 2:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

He spent a year in India and loves spicy food ............... the food is, ............... he likes it.

A. The hotter/ the more and more

B. The hotter/the more

C. The more and more hot/ the more

D. The hottest/ the most

Câu 3:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

Of course you can come to lớn the tiệc ngọt ...............

A. The more the merrier

B. The more and the merrier

Xem thêm: trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là

C. The more and merrier

D. The more and more merrier

Câu 4:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

People should eat ............... and tự ............. to lớn reduce the risk of heart disease.

A. less fat/ more exercise

B. less and less fat/ the more exercise

C. the less fat/ the more exercise

D. fatter/ more exercise

Câu 5:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

I feel ............... I did yesterday.

A. much more tired than

B. many more tired than

C. as many tired as

D. as more tired as

Câu 6:

Choose the best option to lớn complete the sentence.

She is ............... a spectator.

A. more an athlete than

B. more of an athlete than

C. an athlete more than

D. an athlete of more than