anu has maintained its position as australia's top university.

Câu hỏi:

01/09/2021 25,573

Bạn đang xem: anu has maintained its position as australia's top university.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích: ANU has maintained its position as Australia's top university. (ANU tiếp tục lưu giữ địa điểm là ngôi trường ĐH số 1 của Úc.)

A. conserve (v.): lưu giữ gìn

B. remain (v.): còn lại

C. complain (v.): phàn nàn

D. conquer (v.): chinh phục

Vậy maintained đem nghĩa tương đương với phương án A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

Every student is required to tướng write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chính, they will be able to tướng help him.

B. He wishes his parents were at trang chính and could help him now.

C. If his parents are at trang chính, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chính and could have helped him.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

Xem thêm: cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

A. and

B. her friend

C. plan

D. to tướng attend

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful to tướng Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting to tướng the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

D. churlishness