anh 9 unit 2 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Task 1. Match the beginning to tát the correct endings.

(Nối đoạn khai mạc với phần phần còn sót lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico City is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. faster kêu ca ever.

b. to tát spell better.

c. kêu ca being stuck in a traffic jam.

d. of the tallest buildings in the world.

e. more difficult kêu ca I expected.

f. simple as it looks!

g. bigger kêu ca Rome.

h. less comfortable kêu ca it is now.

Lời giải chi tiết:

1. f

2. d

3. e

4. h

5. g

6. a

7. c

8. b

 1 – f: It’s not as simple as it looks!

(Nó ko đơn giản và giản dị như Lúc coi.)

2 – d: That skyscaper is one of the tallest buildings in the world.

(Ngôi mái ấm chọc trời này là tòa mái ấm tối đa toàn cầu.)

3 – e: The exam was more difficult kêu ca I expected.

(Kỳ đua khó khăn rộng lớn tôi tưởng.)

4 – h: Life in the past was less comfortable kêu ca it is now.

(Cuộc sinh sống nhập vượt lên khứ không nhiều tự do rộng lớn giờ đây.)

5 – g: Mexico City is a lot bigger kêu ca Rome.

(Thành phố Mexico to hơn Rome thật nhiều.)

6 – a: Kids are growing up faster kêu ca ever.

(Những đứa trẻ em đang được vững mạnh nhanh chóng rộng lớn khi nào không còn.)

7 – c: Nothing is worse kêu ca being stuck in a traffic.

(Không sở hữu gì xấu đi là bị vướng kẹt nhập làn ùn tắc giao thông vận tải.)

8 – b: These fun cards will encourage kids to tát spell better.

(Những tấm thẻ thú vị này tiếp tục khuyến nghị trẻ nhỏ tấn công vần chất lượng rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the text with the most suitable size of the adjectives in brackets. Add the where necessary. 

(Hoàn trở nên đoạn văn với dạng phù hợp của những tình kể từ nhập ngoặc. Thêm the nếu cần thiết.)

London is one of (1. large) _______ cities in the world. Its population is a lot (2. small) _______ kêu ca Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) _______ tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide) _______range of peoples, cultures, and religions kêu ca many other places. People used to tát say that it was (5. dirty) _______ thành phố too, but it is now much (6. clean) _______ kêu ca it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) _______ restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) _______ thành phố in Europe.

Lời giải chi tiết:

1. the largest 

2. smaller

3. the most popular 

4. wider

5. the dirtiest 

6. cleaner 

7. the best 

8. the most exciting 

Giải thích:

1. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

2. Đằng sau xuất hiện tại than ==> đối chiếu rộng lớn của tính kể từ ngắn 

3. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

4. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

5.  Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

6. Đằng sau xuất hiện tại than ==> dùng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn 

7. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ đặc biệt: good ==>the best

8. Sử dụng dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

London is one of the largest cities in the world. Its population is a lot smaller kêu ca Tokyo or Shanghai, but it is by far the most popular tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a wider range of peoples, cultures, and religions kêu ca many other places. People used to tát say that it was the dirtiest city too, but it is now much cleaner than it was. To the surprise of many people, it now has some of the best restaurants in Europe too. For some people, this makes London the most exciting city in Europe.

Tạm dịch:

London là một trong những trong mỗi TP. Hồ Chí Minh lớn số 1 toàn cầu. Dân số của chính nó thấp hơn đối với Tokyo hoặc Thượng Hải, tuy nhiên đến giờ nó là điểm đến lựa chọn phượt thông dụng nhất. London có lẽ rằng phổ biến với những viện kho lưu trữ bảo tàng, chống trưng bày, hoàng cung và những điểm tham lam quan tiền không giống, tuy nhiên nó cũng bao hàm nhiều phạm vi rộng lớn to hơn những dân tộc bản địa, nền văn hoá và tôn giáo rất nhiều điểm không giống. Mọi người thông thường bảo rằng nó là TP. Hồ Chí Minh không sạch nhất, tuy nhiên giờ đây nó tinh khiết rất nhiều. Đáng kinh ngạc với khá nhiều người, giờ đây nó có rất nhiều quán ăn tốt nhất có thể ở châu Âu. Đối với một trong những người, điều này thực hiện cho tới London trở TP. Hồ Chí Minh thú vị nhất ở Châu Âu.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. 

(Nhìn nhập đoạn đối thoại nhập phần Getting Started. Tìm và gạch ốp chân những cụm động kể từ.)

Duong: Hey, Paul! Over here!

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Duong: Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so sánh much for showing má around today.

Paul: No worries, it'll be good fun.

Duong: So, are you from around here?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Duong: It's fabulous. Is it an ancient city?

Paul: No, it's not very old, but it's Australia's biggest thành phố, and the history of our country began here.

Duong: Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?

Paul: Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known to tát visitors.

Xem thêm: tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

Duong: What about transport?

Paul: Public transport here is convenient and reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.

Duong: And is Sydney good for shopping?

Paul: Of course! You know, Sydney's a metropolitan and multicultural thành phố, so sánh we have a great variety of things and foods from different countries. I'll take you to tát Paddington Market later, if you lượt thích.

Duong: Wonderful. What about education? Are there many universities?

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was phối up in 1850, I believe.

Duong: Oh, it sounds lượt thích a good place to tát get higher education. I lượt thích this town!

Lời giải chi tiết:

Paul: Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Underline the corect particle to tát complete each phrasal verb. 

(Gạch chân giới kể từ phù hợp cho từng cụm động kể từ.)

1. The thành phố has recently phối up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don't think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/off in the cinema.

4. Their children have all grown up/out/out of and left home page for the thành phố to tát work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided to tát pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Phương pháp giải:

- phối up: trở nên lập

- get on with: sở hữu từng mối quan hệ với ai

- take your hats off: toá mũ

- grow up: trưởng thành

- show around: đi dạo quanh

- pull down: đập hủy

Lời giải chi tiết:

1. phối up 

2. gets on with 

3. take your hats off

4. grown up

5. shown around

6. pull down

1. The thành phố has recently set up a library in the West Suburb.

(Thành phố một vừa hai phải mới mẻ xây dựng một tủ sách ở Ngoại dù phía Tây.)

2. I don't think Fred gets on with Daniel. They always argue.

(Tôi ko nghĩ về Fred sung sướng quay về với Daniel. Họ luôn luôn trực tiếp tranh giành cãi.)

3. You should take your hat off in the cinema.

(Bạn nên vứt nón nhập rạp chiếu phim.)

4. Their children have all grown up of and left home page for the thành phố to tát work.

(Những đứa trẻ em của mình vẫn vững mạnh và tách quê nhà cho tới TP. Hồ Chí Minh thao tác.)

5. We were shown around the town by a volunteer student.

(Chúng tôi được đưa theo một vòng xung quanh thị xã vì như thế một SV tự nguyện.)

6. The town council decided to tát pull down the building, as it was unsafe.

(Hội đồng thị xã đưa ra quyết định đập vứt những tòa mái ấm, vì như thế nó ko đáng tin cậy.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to tát their meaning from the box

(Gạch chân những cụm động kể từ nhập câu và nối bọn chúng với nghĩa nhập bảng.)

remove              examine              press with switch            refuse              make a note              continue doing

1. You don't need the light on in here. Turn it off, please.

(Bạn ko cần thiết để đèn sáng ở phía trên. Tắt nó lên đường.)

2. They offered him a place at the company but turned it down.

(Họ sẵn sàng cho tới anh ấy một địa điểm ở công ty lớn tuy nhiên anh ấy vẫn kể từ chối.)

3. The doctor wanted to tát go over the test results with her patient.

(Bác sĩ mong muốn kiểm tra kỹ lưỡng thành quả đánh giá với người bị bệnh của tôi.)

4. Once you've finished cleaning, you can go on with your work.

(Một khi chúng ta vẫn kết thúc dọn dẹp vệ sinh, chúng ta có thể nối tiếp việc làm của doanh nghiệp.)

5.  When you come inside, you should take off your coat and hat.

(Khi chúng ta nhập nhập, chúng ta nên toá áo khóa ngoài và nón của doanh nghiệp.)

6.  The local meeting is on Oct. 15th. Put it down in your diary.

(Cuộc họp khu vực ra mắt vào trong ngày 15 mon 10. Ghi nó nhập vào nhật ký của doanh nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

1. turn it off → press the switch: tắt đèn

2. turn it down → refuse: từ chối

3. go over → examine: kiểm tra

4. go on with → continue doing: tiếp tục làm

5. take off → remove: cởi, gỡ

6. put it down in → make a note: ghi chú

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box.

(Đọc đoạn văn và lần 8 cụm động kể từ. Nối từng cụm động kể từ với nghĩa phù hợp nhập bảng.)

consider                    ask for a job)                    arrive                   put on smart clothes                    discover                   continue                   make someone feel happier                    make progress

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a Đen skirt and white blouse, as she had been told to tát look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less kêu ca honest with her about the job. She had to tát serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to tát go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to tát apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Buổi tối thứ nhất của cô ấy ấy thao tác bên trên sàn bar, Sarah khoác váy. Cô ấy khoác một cái váy đen sạm và áo choàng White, vì như thế cô ấy coi duyên dáng vẻ rộng lớn. Tuy nhiên, Lúc cô ấy trở về, cô ấy trừng trị xuất hiện rằng người quản lý và vận hành dường như không chân thực với cô ấy về việc làm. Cô một vừa hai phải cần đáp ứng khách hàng và cũng một vừa hai phải cần thao tác nhập mái ấm phòng bếp. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đưa ra quyết định đi làm việc việc bên trên quầy bar nhập thời hạn này. Cuối nằm trong, cô ấy đã thử chất lượng việc làm. Ba mon sau, cô vẫn nhận ra một lăng xê bên trên báo tuyển chọn một trợ lý bán sản phẩm bên trên một cửa hàng bách hóa. Cô tâm lý nó cẩn trọng và đưa ra quyết định nộp đơn. "Nhưng tôi sẽ không còn rằng cho tới ai cho tới Lúc tôi giành được việc làm mới!" Cô nghĩ về. Tin tưởng nhập việc tiến hành những điều khác lạ đã thử cho tới cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a Đen skirt and white blouse, as she had been told to tát look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less kêu ca honest with her about the job. She had to tát serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to tát go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to tát apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

dress up = put on smart clothes: mặc quần áo

turn up = arrive: xuất hiện

find out = discover: khám phá

go on = continue: tiếp tục

get on = make progress: tiến bộ

think over = consider: cân nhắc

apply for = ask for (a job): xin việc

cheer up = make someone feel happier: động viên

Xem thêm: co2+ca(oh)2