although he took a taxi bill still arrived late for the concert

Câu hỏi:

18/06/2020 39,035

Bạn đang xem: although he took a taxi bill still arrived late for the concert

Choose the sentence that has the same meaning as the first one.

Although he took a xe taxi, Bill still arrived late for the concert

A. Bill arrived late for the concert whether he took a xe taxi or not.

B. Bill arrived late for the concert because of the xe taxi.

C. In spite of taking a xe taxi, Bill arrived late for the concert.

Đáp án chủ yếu xác

D. Bill took a xe taxi to tướng the concert, but he couldn’t catch it.

Đáp án: C

Dịch: Mặc mặc dù cút xe taxi, Bill đã đi đến muộn buổi hòa nhạc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Your house needs ...............

A. redecorated

B. redecorating

C. being redecorated

D. to tướng redecorate

Câu 2:

Choose the best answer.

We found it very difficult ............... with Gamma.

A. to tướng work

B. work

C. working

D. worked

Câu 3:

Choose the best answer.

Many young people are fond of ............... football and other kinds of sports.

Xem thêm: this film is more interesting than that one

A. play

B. to tướng play

C. playing

D. played

Câu 4:

Choose the best answer.

I can’t bear thinking back of that time. I’d rather ............... equally.

A. treat

B. be treated

C. have treated

D. treating

Câu 5:

Choose the best answer.

I can’t read when I am traveling. It makes bầm ............... sick.

A. feel

B. to tướng feel

C. felt

D. feeling

Câu 6:

Choose the sentence that has the same meaning as the first one.

Although she is rich, she can’t afford to tướng buy the siêu xe.

A. She doesn’t have enough money to tướng buy the siêu xe she likes.

B. Rich as she is, she can’t afford to tướng buy the siêu xe.

C. The siêu xe is too expensive for her to tướng buy.

D. She wants to tướng buy the siêu xe but it costs a lot.

Xem thêm: ở nhiệt độ thường kim loại al tác dụng được với dung dịch