a good artist like a good engineer learns as much from their mistakes as from successes

Câu hỏi:

08/09/2021 27,071

Bạn đang xem: a good artist like a good engineer learns as much from their mistakes as from successes

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

C. their

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Kiến thức: Lỗi sai về đại kể từ nhân xưng

Giải thích: Chủ ngữ là “A good artist”, địa điểm của tính kể từ chiếm hữu “their” thay cho thế mang lại công ty ngữ nên cần thiết tính kể từ chiếm hữu thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người số không nhiều. Vậy sai ở đáp án C.

Sửa: their → his/ her

Tạm dịch: Một nghệ sỹ chất lượng tựa như một kĩ sư chất lượng học tập kể từ lỗi sai của anh ấy ấy/ cô ấy như kể từ trở thành công

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I remember she wore a ______dress đồ sộ go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize đồ sộ her for having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they bởi not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking đồ sộ Linda after a các buổi tiệc nhỏ.

- David: “Would you lượt thích mạ đồ sộ give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chủ now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

________ the homework, he was allowed đồ sộ go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Xem thêm: ngành công nghiệp nước ta hiện nay

TÀI LIỆU VIP VIETJACK